گربه پرشین کت

بایگانی برای دسته "مقالات"

علائم زایمان قریب الوقوع در پرشین کت باردار

چرا گربه ها یکدیگر را بو میکنند؟ (دنیای پیچیدهء حس بویایی در گربه ها )

ضرورت نوازش روزانهء گربه پرشین (توجه به نیازهای احساسی پرشین کت)

انتخاب جای خواب مناسب برای گربه ، بایدها و نبایدها

نژاد پرشین برای شما نژادی مناسب نیست ، اگر …

نکات مهم دربارهء جابجا گردن گربه های پرشین

باید و نبایدها دربارهء جفت یابی در گربه های پرشین

۷ نکتهء جالب در مورد ریزش موی گربه ها

قاعدهء کلی ارتباط بین رنگ گربهء پرشین و رنگ چشم گربه (جدول تعیین رنگ چشم گربه پرشین)

نکات مهم دررابطه با Shave (شیو) کردن و کوتاه کردن موی گربهء پرشین